អ្នកខ្ចីប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទ និងបណ្តាញសង្គមនានា ប្រយ័ត្នលង់ខ្លួនប៉ះចំច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃសុក្រ 3 កុម្ភៈ 2023
អ្នកខ្ចីប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទ និងបណ្តាញសង្គមនានា ប្រយ័ត្នលង់ខ្លួនប៉ះចំច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារ

បើតាមសេចក្តីថ្លែងការរួមរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បានឱ្យដឹងថា ដោយសារមានករណីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសសេវាឥណទានតាមរយៈទូរស័ព្ទ បណ្តាញសង្គមនានា និងអនឡាញយ៉ាងអនាអិបតេយ្យ ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាការធ្វើឱ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំ និងបានបង្កផលវិបាកជាច្រើនមកលើសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមតាមរយៈ ការយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុ ការគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាមិនសុចរិត ដោយបង្កប់នូវការកេងចំណេញហួសហេតុពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ ដែលបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឱ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលច្រើនលើសលប់។

អ្នកខ្ចីប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទ និងបណ្តាញសង្គមនានា ប្រយ័ត្នលង់ខ្លួនប៉ះចំច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារ

សកម្មភាពខាងលើបានជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងការរីកចម្រើននៃវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាទាំងមូល។ ជាមួយគ្នានេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមមាន ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ដែលគ្រឹះស្ថានទាំងនេះស្ថិតក្រោមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយអតិថិជនគ្រឹះស្ថានទាំងនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់៕ រំដួល

អ្នកខ្ចីប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទ និងបណ្តាញសង្គមនានា ប្រយ័ត្នលង់ខ្លួនប៉ះចំច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារ