ជើងហោះហើរត្រង់កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនា

ពិភពលោក
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 10 មិថុនា 2024
ជើងហោះហើរត្រង់កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនា

ជើងហោះហើរត្រង់ កម្ពុជា-ឥណ្ឌាគ្រោងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ គ្រាដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជា Cambodia Angkor Air បានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយ។

ជើងហោះហើរត្រង់កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនា

បើតាមលោក ស៊ិន ចាន់សិរីវុត្ថា អ្នកនាំពាក្យ អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Angkor Air ការហោះហើរត្រង់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឡើង៣ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ IndiGo របស់ឥណ្ឌាធ្វើការហោះហើរត្រង់ពី ទីក្រុងញូវដេលី មកសៀមរាប ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៧ តុលា ឆ្នាំ២០២៤ ចំនួន៧ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍៕

ជើងហោះហើរត្រង់កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនា