បញ្ចុះម្លៃ ៥%ភ្លាម គ្រាន់តែកក់សំបុត្រទៅស្រុកថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ VET Express របស់ក្រុមហ៊ុនវិរៈ ប៊ុនថាំ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃអង្គារ 10 តុលា 2023
បញ្ចុះម្លៃ ៥%ភ្លាម គ្រាន់តែកក់សំបុត្រទៅស្រុកថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ VET Express របស់ក្រុមហ៊ុនវិរៈ ប៊ុនថាំ

ក្រុមហ៊ុនវិរៈ ប៊ុនថាំ ប្រកាសឱ្យដឹងថា គ្រាន់តែកក់សំបុត្រទៅស្រុកថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ VET Express របស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥%គ្រប់ទិសដៅធ្វើដំណើរទាំងអស់។

ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ទិសដៅដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃ និងប្រម៉ូសិនមិនមានការបូកបញ្ចូលបន្ថែមនៃប្រាំភាគរយនោះទេ។

បញ្ចុះម្លៃ ៥%ភ្លាម គ្រាន់តែកក់សំបុត្រទៅស្រុកថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ VET Express របស់ក្រុមហ៊ុនវិរៈ ប៊ុនថាំ

សូមស្វែងរកម៉ោង និងប្រភេទរថយន្តដែលលោកអ្នកត្រូវការតាមរយៈកម្មវិធី VET Express សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS: https://apple.co/2GG57Vq សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ GooglePlay: https://bit.ly/2IhMiZ8 វេបសាយសម្រាប់កក់ www.vireakbuntham.com ឬ ទំនាក់ទំនង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖​​ 081 911 911

បញ្ចុះម្លៃ ៥%ភ្លាម គ្រាន់តែកក់សំបុត្រទៅស្រុកថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ VET Express របស់ក្រុមហ៊ុនវិរៈ ប៊ុនថាំ

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនវីរៈប៊ុនថាំ ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងទំនិញមានសាខាបញ្ញើទំនិញជិត១ពាន់កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងប្រទេសថៃនិងវៀតណាម ដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងApp របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការកក់សំបុត្រ និងផ្ញើទំនិញដោយវាយពាក្យថា VET Express លោកអ្នកនឹងអាចប្រតិបត្តការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនបានភ្លាម៕