ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូច និងត្រាប់តាម ឬមានចំណុចណាមួយដូចសត្វទាំងនេះ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃសុក្រ 29 មីនា 2024
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូច និងត្រាប់តាម ឬមានចំណុចណាមួយដូចសត្វទាំងនេះ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូច និង/ឬត្រាប់តាម ឬមានចំណុចណាមួយ ដូចសញ្ញាជាតិ ទង់ជាតិ និងនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូច និងត្រាប់តាម ឬមានចំណុចណាមួយដូចសត្វទាំងនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ម៉ាកដែលដូច និងត្រាប់តាម ឬមានចំណុចណាមួយដូចសត្វទាំងនេះ