គ្រាន់តែធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន វិរៈ ប៊ុនថាំ ក៏អាចឈ្នះរង្វាន់ បានទាំងសុវត្ថិភាព ផាសុខភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 15 មករា 2024
គ្រាន់តែធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន វិរៈ ប៊ុនថាំ ក៏អាចឈ្នះរង្វាន់  បានទាំងសុវត្ថិភាព ផាសុខភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

រង្វាន់ដែលក្រុមហ៊ុន នឹងផ្ដល់ឱ្យនោះគឺធ្វើឡើងប្រចាំខែ មានដូចជា  ១)ម៉ូតូ Hongda Scoopy 2024 សោធម្មតា ចំនួន ១រង្វាន់, ២)ទូរស័ព្ទ Iphone 15 Pro Max (256g) ចំនួន ១រង្វាន់, ៣)សំបុត្រស្នាក់នៅរីស៊ត PIDOMA មួយបន្ទប់ មួយយប់ ចំនួន ២រង្វាន់ ៤)សំបុត្រស្នាក់នៅ ចំនួនមួយយប់ មួយបន្ទប់ នៅកោះស្តេច ចំនួន ២រង្វាន់ ៥)សំបុត្រស្នាក់នៅ ចំនួនមួយ យប់ មួយបន្ទប់ នៅគិរីរម្យ ចំនួន ២រង្វាន់ ៦)សំបុត្រស្នាក់នៅចំនួនមួយយប់ មួយបន្ទប់ នៅកោះរ៉ុងសន្លឹម ចំនួន ២រង្វាន់, ៧)សំបុត្រទូកទៅមក Buva Sea Cambodia ចំនួន ៥រង្វាន់ និង ៨)សំបុត្ររថយន្តធ្វើដំណើរឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រទេស ចំនួន ៥រង្វាន់។

គ្រាន់តែធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន វិរៈ ប៊ុនថាំ ក៏អាចឈ្នះរង្វាន់  បានទាំងសុវត្ថិភាព ផាសុខភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

ចំពោះ លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម អតិថិជនត្រូវតែទិញសំបុត្រនាំសំណាងដោយគ្រាន់តែបន្ថែម $0.25 ទៅក្នុងសំបុត្រ ធម្មតា និង សរសេរលេខទូរសព្ទនៅខាងក្រោយខ្នង វិក្កយបត្រហើយដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតផ្សងសំណាង។ សម្រាប់សំបុត្រដែល បានទិញ តាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ ឬគេហទំព័រ បោះពុម្ព វិក្កយបត្រ (ទំហំនៃវិក្កយបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុនហើយដាក់ នៅក្នុងធុងឆ្នោត ផ្សង សំណាង)។

គ្រាន់តែធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន វិរៈ ប៊ុនថាំ ក៏អាចឈ្នះរង្វាន់  បានទាំងសុវត្ថិភាព ផាសុខភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

សូមបញ្ជាក់ថា ការចាប់រង្វាន់ធ្វើឡើងរៀងរាល់ខែ តាមរយៈការ LIVE នៅលើទំព័រផ្លូវការរបស់ Vireak Buntham Express លេខទូរស័ព្ទដែលឈ្នះនឹងត្រូវបានទាក់ទងភ្លាមៗក្នុងពេល LIVE! លេខទូរស័ព្ទដែលឈ្នះនឹងទុកជាមោឃៈ ក្នុងករណីដែលលេខដែលឈ្នះមិនអាចទាក់ទងបាន បន្ទាប់ពីព្យាយាមចំនួន ៣ដង ហើយក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតម្តងទៀត ដើម្បីស្វែងរកអ្នកត្រូវការរង្វាន់ថ្មីៗដែលអាចទាក់ទងបាន៕