បេឡាសន្តិសុខសង្គម ត្រូវការអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាង២០០នាក់ រួសរាន់អ្នកចង់

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃពុធ 12 មិថុនា 2024
បេឡាសន្តិសុខសង្គម ត្រូវការអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាង២០០នាក់ រួសរាន់អ្នកចង់

បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម បានប្រកាសឱ្យដឹងថា បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះប្រឡងដើម្បីចូលបម្រើការងារ សូមមកទទួលដាក់ពាក្យប្រឡងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃ ប.ស.ស និងតាមបណ្តាស្នាក់ការសាខា ប.ស.ស ខេត្ត-ខណ្ឌដែលខ្លួនជ្រើសរើស ឬអាចទាញយកពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះប្រឡងពីគេហទំព័រ  www.nssf.gov.kh

បេឡាសន្តិសុខសង្គម ត្រូវការអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាង២០០នាក់ រួសរាន់អ្នកចង់

ចំពោះថ្ងៃស្នើសុំពាក្យប្រឡងនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។ ថ្ងៃទទួលពាក្យស្នើប្រឡងគឺពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤៕

បេឡាសន្តិសុខសង្គម ត្រូវការអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាង២០០នាក់ រួសរាន់អ្នកចង់ បេឡាសន្តិសុខសង្គម ត្រូវការអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាង២០០នាក់ រួសរាន់អ្នកចង់