ម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅសុខាស្រែអំបិល បញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីពុំបានប្រកាច់ ស.ល

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 25 មករា 2024
ម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅសុខាស្រែអំបិល បញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីពុំបានប្រកាច់ ស.ល

លោក តាំ សុខា ម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅសុខាស្រែអំបិល បញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីពុំបានប្រកាច់ស្លាប់ ដែលបណ្តាលមកពីកំហុសបច្ចេកទេសណាមួយខាងបន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ សុខាស្រែអំបិល របស់លោក និងការរៀបរាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតៗ ដូចក្នុងលិខិត។ សូមទស្សនាវីដេអូ។ (ព័ត៌មានបឋម) https://www.facebook.com/share/v/ChQPQT9CSU4PfLN2/?mibextid=WC7FNe

ម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅសុខាស្រែអំបិល បញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីពុំបានប្រកាច់ ស.ល ម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅសុខាស្រែអំបិល បញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីពុំបានប្រកាច់ ស.ល ម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅសុខាស្រែអំបិល បញ្ជាក់បន្ថែមលើករណីពុំបានប្រកាច់ ស.ល