យោធិនម្នាក់ថាមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការចោទប្រកាន់របស់មេៗ ខំតស៊ូ១៦ឆ្នាំការពារជាតិនៅព្រំដែន ខែ្មរ-ថៃ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃសៅរ៍ 7 តុលា 2023
យោធិនម្នាក់ថាមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការចោទប្រកាន់របស់មេៗ ខំតស៊ូ១៦ឆ្នាំការពារជាតិនៅព្រំដែន ខែ្មរ-ថៃ

យោធិនម្នាក់ថាមិនអាចយកបានទេចំពោះការចោទប្រកាន់របស់មេៗ គ្រាដែលខំតស៊ូ ១៦ឆ្នាំការពារជាតិនៅព្រំដែន បែជាមកបង្ខាំងប្រាក់ខែនិងបណ្ដេញចេញហាក់មានភាពមិនប្រកតី។ វីដេអូខាងក្រោម